old bicycles in Isfahan

Thirty year old bicycles are still being used in the historic city of Isfahan :for more photos click on links 1 , 2.

دوچرخه های بیست و هشت دهه 60 که خاطرات بسیاری از ما با آن گره خورده همچنان در کوچه پس کوچه ها و بازارهای اصفهان زیر پای شهروندان اصفهانی رکاب می خورد.
عکسهای بیشتر در خبرگزاری مهر 1 , 2

Advertisements